Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / STATUT GOSIR
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 STATUT GOSIR STATUT GOSIR


  UCHWAŁA NR XI/111 /2015

RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 3 września 2015 r.

 Tekst ujednolicony

 w sprawie zmainy uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach zmienionej uchwałami Rady Gminy Komorniki nr XXII8242/2012 z dnia 27 września 2012r. oraz XXIX/265/2012 z dnia 23 listopada 2012r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 11 ust. 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r.  poz. 885 ze zm.[2]), Rada Gminy Komorniki uchwala co następuje:

 § 1. Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach nadaje się statut w następującym

brzmieniu:

 STATUT GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W KOMORNIKACH

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Komorniki, utworzoną uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr VIII/41/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Sporu i Rekreacji.

 Art. 2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

 Art. 3 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Komorniki.

2. Adres siedziby Ośrodka: ul. Polna 37, 62-052 Komorniki.

 Art. 4. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

4) uchwały Rady Gminy Komorniki Nr VIII/41/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Sporu i Rekreacji;

5) niniejszego Statutu.

 ROZDZIAŁ II

 Cele i zadania Ośrodka

 Art. 5. Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Komorniki, w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu.

 Art. 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) utrzymanie i udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych;

2) przygotowanie obiektów do imprez sportowych;

3) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych;

4) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych;

5) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i  rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia;

6) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami kultury, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w tym imprez masowych;

7) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej;

8) opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport;

9) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej.

 ROZDZIAŁ III

 Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

Art. 7. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Komorniki oraz ustala wysokość jego wynagrodzenia.

3. Dyrektor Ośrodka podlega Wójtowi Gminy Komorniki.

4. Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa regulamin Ośrodka nadany przez Dyrektora.

5. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

6. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

7. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik. Zastępstwo musi wynikać z określonego dla pracownika zakresu czynności.

Art. 8. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z wykonywaniem

pracy określają przepisy prawa pracy.

 ROZDZIAŁ IV

 Mienie Ośrodka

 Art. 9. 1.W celu wykonywania zadań określonych w niniejszym Statucie, Ośrodek zarządza mieniem komunalnym, tj. terenami rekreacyjnymi, obiektami i urządzeniami gminnymi.

2.Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Komorniki.

 Art.10. Ośrodek dysponuje następującym mieniem:

1) salą sportową w Komornikach przy ul. Polnej 37;

2) salą sportową w Komornikach przy ul. Jeziornej 3;

3) stadionem sportowym w Komornikach przy ul. Jeziornej 3;

4) boiskiem sportowym w Plewiskach przy ul. Zielarskiej 2,4;

5) kompleksem boisk sportowych w Rosnówku przy ul. 1 Maja 50;

6) stadionem sportowym w Plewiskach przy ul. Szkolnej 132;

7) kompleksem boisk sportowych ORLIK 2012 w Plewiskach przy ul. Szkolnej 132;

8) kompleksem boisk sportowych ORLIK 2012 w Wirach przy ul. Podleśnej 1a;

9) kompleksem boisk sportowych w Szreniawie przy ul. Poznańskiej 2,4

10) boiskiem wielofunkcyjnym w Chomęcicach przy ul. Jarzębinowa 3;

11) boiskiem wielofunkcyjnym w Głuchowie przy ul. Parkowej 2;

12) placem zabaw w Komornikach przy ul. Polnej 39;

13) placem zabaw w Plewiskach przy ul. Zielarskiej 2,4;

14) placem zabaw w Wirach przy ul. Podleśnej 1A;

15) plac zabaw PARK STRAŻAKA w Komornikach przy ul. Pocztowej:

16) placem zabaw Nivea w Plewiskach, przy ul. Szkolnej;

17) środkami trwałymi i wyposażeniem.

 Art.11. W zakresie zarządu komunalnym mieniem powierzonym Ośrodkowi Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Komorniki.

 Art. 12.  Ośrodek gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu.

 Art. 13. 1. Za mienie określone w art. 10 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia pracowników Ośrodka z odpowiedzialności materialnej wynikającej

z przepisów Kodeksu Pracy.

 ROZDZIAŁ V

 Gospodarka finansowa

 Art. 14. 1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Gminy Komorniki.

2. Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.

3.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy Komorniki.

4. Uzyskane dochody z działalności Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy

Komorniki.

5. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 ROZDZIAŁ VI

 Nadzór nad Ośrodkiem

 Art. 15. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Komorniki.

 ROZDZIAŁ VII

 Postanowienia końcowe

 Art. 16. Zmiany Statutu Ośrodka dokonuje Rada Gminy Komorniki w formie uchwały.

 §2. Uchyla się:

1) Uchwałę Rady Gminy Komorniki nr VIII/42/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie nadania statutu Gminnemu ośrodkowi Sportu i Rekreacji;

2) Uchwałę Rady Gminy Komorniki nr XXX/182/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki VIII/42/2007 z dnia 23 kwietnia 2007

roku w sprawie nadania statutu Gminnemu ośrodkowi Sportu i Rekreacji;

3) Uchwałę Rady Gminy Komorniki nr XLIV/294/2010 z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie

zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki VIII/42/2007 z  dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;

4) Uchwałę Rady Gminy Komorniki nr VII/51/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie

zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki VIII/42/2007 z  dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XI/111/2015

RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia  3 września 2015 r.

W dniu 23 lipca 2015 r. Gmina Komorniki podpisała z firmą Nivea Polska Sp. z o.o. umowę przekazania placu zabaw zlokalizowanego w Plewiskach, przy ul. Szkolnej, w sąsiedztwie boiska Orlik. Plac zabaw został wybudowany na działce będącej własnością gminy, bez udziału jej środków finansowych, w ramach konkursu Podwórko Nivea, którego jest beneficjentem. Zawarta z Nivea Polska Sp. z o.o. umowa zobowiązuje gminę m.in. do dbania o czystość, estetykę i wygląd placu zabaw, do dokonywania bieżących przeglądów technicznych i konserwacji urzadzeń. W związku z powyższym przekazuje się przedmiotowy plac w zarząd Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach.

Podjęcie niniejszej uchwały w celu dopisania obiektu do Statutu GOSiR Komorniki jest zatem uzasadnione.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                             mgr inż. Jan Broda

[1] Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013r.  poz.645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938,  poz. 1646, z 2014 r. poz 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532.

 data wytworzenia2015-01-13
data udostępnienia2015-01-13
sporządzone przezKaczmarek Marcin
opublikowane przezMarcin Kaczmarek
ilość odwiedzin626
rejestr zmianzobacz »
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach, Polna 37, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107-947, fax: , gosir@komorniki.pl, www.gosirkomorniki.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasza jednostka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@