Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / REGULAMIN ORGANIZACYJNY
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY


GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
62 – 052 KOMORNIKI
ul. Polna 37

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI w KOMORNIKIACH.

§ 1

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach zwany dalej GOSiR działa na podstawie Uchwały nr VIII/42/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 kwietnia 2007 r. (z późniejszymi  zmianami).

§ 2

Siedzibą GOSiR Komorniki jest sala widowiskowo-sportowa w Komornikach, przy ul. Polnej 37.

§ 3

Terenem działania GOSiR jest Gmina Komorniki, w zakresie administracji własnych obiektów rekreacyjno-sportowych oraz współ­praca z innymi instytucjami i organizacjami kultury fizycznej i rekreacji.

§ 4

Przedmiotem działania GOSiR jest:

 1. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu.
 2. Administracja obiektami oraz urządzeniami rekreacyjno-sportowymi, jak również zagospodarowanie w tym zakresie.
 3. Świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji jak również innych usług z tym związanych.

Wymienione cele GOSiR realizowane będą poprzez:

 1. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych, promocja sportu.
 2. Uruchamianie własnych obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych.
 3. Organizowanie i prowadzenie sprzedaży własnych obiektów i urządzeń sportowych
  oraz ich reklama.
 4. Organizowanie różnych form usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji.
 5. Prowadzenie innych form działalności rekreacyjno-sportowej na zlecenie zainteresowanych.

§ 5

Na czele GOSiR stoi Dyrektor, który kieruje nim samodzielnie i jest za niego odpowiedzialny.

§ 6

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Komorniki.
Pozostałych pracowników przyjmuje, zwalnia i awansuje Dyrektor
GOSiR zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. 

                                                                     § 7

Do podstawowych obowiązków Dyrektora GOSiR należy:

 • kierowanie całokształtem działalności GOSiR,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością finansowo-gospodarczą GOSiR,
 • wprowadzanie w życie zarządzeń organów nadrzędnych oraz wydawanie zarządzeń  wewnętrznych i instrukcji należących do jego kompetencji,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
 • odpowiedzialność za właściwy dobór kadr, i ich przygotowanie zawodowe,
 • reprezentowanie GOSiR na zewnątrz,

Do obowiązków służbowych Dyrektora GOSiR wynikających z funkcji nadzoru i kontroli należy w szczególności:

 • analiza działalności działów podległych jednostek oraz podejmowania odpowiednich wniosków,
 • reagowanie na dostrzeżone uchybienia i niedociągnięcia w pracy działów organizacyjnych,
 • udzielanie wskazówek i wydawanie niezbędnych poleceń poszczególnym działom zabezpieczających prawidłową ich działalność,

W przypadku ujawnienia nadużyć Dyrektor GOSiR jest zobowiązany:

 • zbadać przyczynę czy nie miało miejsca zaniedbanie obowiązku nadzoru lub kontroli przez osoby odpowiedzialne za dany odcinek pracy,
 • wyciągnąć w oparciu o przeprowadzone badania odpowiednie konsekwencje w stosunku do osób winnych stwierdzonego nadużycia.
 • przedsięwziąć w razie potrzeby niezbędne środki organizacyjne w celu zapobieżenia powstawaniu nadużyć oraz warunków sprzyjających ich powstaniu.

Dyrektor aprobuje następujące pisma i dokumenty:

 • pisma do władz i jednostek nadrzędnych, miejsko-gminnych, wojewódzkich i centralnych,
 • zarządzenia wewnętrzne oraz inne dokumenty wymagające zatwierdzeń,
 • pisma i dokumenty dotyczące spraw finansowych GOSiR.
 • plany pracy i program działania,
 • polecenia podróży służbowych,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski,
 • urlopy pracowników wg zatwierdzonych planów urlopów,

Dyrektor GOSiR Komorniki przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14:00 – 15:00

Ponadto Dyrektor GOSiR odpowiada:

 • za należyte wykonanie zadań i celów podstawowych GOSiR przed władzą samorządową
 • za właściwą organizację GOSiR oraz należyte planowanie, za odpowiedni dobór pracowników i poziomu ich przygotowania zawodowego,
 • za przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. oraz form dokształcania wewnątrz zakładowego.

Dyrektor GOSiR organizuje:

 • narady z kierownikami poszczególnych działów organizacyjnych w celu omówienia aktualnych zadań,
 • narady i szkolenia kadry pracowniczej GOSiR w celu omówienia bieżących zadań działalności GOSiR,

W czasie nieobecności Dyrektora GOSiR jego uprawnienia wykonuje osoba przez niego upoważniona.

§ 8

Do obowiązków Kierowników działów, samodzielnych stanowisk należy w szczególności:

 1. Wykonywanie podstawowych zadań organizacyjnych i finansowych zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,
 2. Dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy poszczególnymi pracownikami z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia własnej inicjatywy i inwencji,
 3. Organizowanie pracy w podległym dziale w sposób zapewniający sprawne i terminowe wykonanie zadań,
 4. Występowanie z wnioskami zmierzającymi do usprawnienia prac w danym dziale,
 5. Stosowanie się do obowiązujących przepisów i zarządzeń,
 6. Szkolenie i bieżące instruowanie podległego personelu w zakresie wykonywanych obowiązków,
 7. Oszczędne gospodarowanie zmierzające do obniżenia kosztów własnych GOSiR,
 8. Przestrzeganie dyscypliny pracy,
 9. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej,
 10. Występowanie z wnioskami w sprawach osobowych podległych pracowników,
 11. Merytoryczna znajomość obowiązujących czynności oraz obiegu dokumentów,
 12. Dokładna znajomość przepisów i zarządzeń przełożonych oraz prawidłowe ich stosowanie w załatwianiu sprawy.
 13. Referowanie spraw przełożonemu zgodnie: aktami sprawy oraz ich terminowe załatwianie,
 14. Do aprobaty pracowników poszczególnych działów, stanowisk należą sprawy:
  • związane bezpośrednio z organizacją pracy (pisma wewnętrzne)
  • korespondencji nie budzących żadnych wątpliwości, pisma towarzyszące danej sprawie nie wymagające aprobaty Dyrektora GOSiR.

§ 9

Podstawowe obowiązki pracownika GOSiR.

 1. Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych,
 2. Przestrzeganie dyscypliny pracy,
 3. Dbanie o mienie GOSiR i jego dobro społeczne,
 4. Koleżeński stosunek do innych współpracowników,
 5. Zachowanie w pracy i poza pracą postawy godnej pracownika jednostki samorządowej,
 6. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 7. Znajomość podstawowych obowiązków i przepisów BHP, p.poż.
 8. Dbanie o oszczędną gospodarkę wodą, światłem, ciepłem i innymi,
 9. Zgłaszanie o przejawach kradzieży, wandalizmu i innych szkód powstałych na rzecz GOSiR.

§ 10

W zakresie spraw porządkowo-organizacyjnych w stosunku do wszystkich pracowników GOSiR:

 1. W zakresie dyscypliny pracy ustala się godziny pracy zgodnie z regulaminem pracy oraz zarządzeniami wewnętrznymi,
 2. W celach kontroli obowiązków pracy prowadzona jest lista obecności, w której każdy pracownik podpisuje się po przyjściu do pracy.
 3. Wyjścia z pracy są prowadzone w książce wyjść, a godziny nieobecności należy odpracować w/g ustaleń Dyrektora GOSiR.
 4. Pracownicy GOSiR zobowiązani są (gdy wymagają tego obowiązki służbowe) wykonywać swoje czynności także poza ustalonymi godzinami pracy. W przypadkach takich jak w/w, Dyrektor udziela pracownikowi zapłaty nadgodzin lub zwolnień w oparciu o rejestr godzin nadliczbowych w zamian za czas przewidzianych poza normalnymi godzinami pracy (w dniu następnym lub w ciągu 7 dni od czasu wykonywania obowiązków służbowych). W/w. rejestr prowadzi/pracownik odpowiedzialny, i prowadzący sprawy kadrowe.
 5. Pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Kierownika działu, lub pracownika kadr o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej podjęcie pracy wywołane chorobą, lub innymi względami.
 6. Pracownicy otrzymują urlopy wypoczynkowe w oparciu o sporządzone roczne plany urlopów zatwierdzone przez Dyrektora GOSiR, w zależności od możliwości ich udzielania
  w danym okresie. Przy opracowywaniu planów urlopu należy w pierwszej kolejności dbać
  o dobro zakładu pracy, a następnie o sprawy osobiste i rodzinne. Przy wykorzystaniu urlopów należy się kierować KP.
 7. Wszystkie inne urlopy wnioskowane przez pracownika ustala Dyrektor w ramach możliwości i obowiązujących przepisów.
 8. Pracownicy odchodzący na urlop winni rozplanować i załatwić wszystkie przydzielone mu sprawy. Sprawy pilne nie załatwione winne być przekazane zastępującemu pracownikowi, tak aby tok załatwienia sprawy nie przyniósł skutków ujemnych na rzecz GOSiR.
 9. Wszyscy pracownicy winni dbać o ład i porządek w pomieszczeniach biurowych i na swoich, i innych stanowiskach pracy.
 10. Po godzinach służbowych wszelkie akta urzędowe winne być przez pracowników zabezpieczone w szafach, biurkach pod zamknięciem. Podobnie winno być zabezpieczone mienie GOSiR przez pracowników obsługi obiektów.
 11. Wszystkie sprawy winne być załatwiane przez pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami KPA, a w sprawach nie ujętych KPA, decyzję winien podjąć Dyrektor GOSiR.
 12. Wszelkie niedociągnięcia stwierdzone lub zauważone przez pracownika GOSiR ze skutkami ujemnymi lub negatywnymi winne być zgłaszane Dyrektorowi GOSiR, a w przypadku lekceważenia ich przez Dyrektora, bezpośrednio jednostce nadrzędnej.

§ 11

Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników GOSiR. Nieprzestrzeganie regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbo­wych i pociąga za sobą odpowiedzialność służbową.

§ 12

Regulamin posiada charakter aktu wewnętrznego i nie można się na jego postanowieniach opierać w korespondencji ze stronami.

§ 13

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor.

§ 14

Z regulaminem winien się zapoznać każdy pracownik GOSiR. Na pracowniku prowadzącym sprawy kadrowe ciąży obowiązek zapoznania z nim każdego nowo-przyjętego do GOSiR pracownika. Niezależnie od regulaminu organizacyjnego, pracownik prowadzący sprawy kadrowe ma obowiązek opracowania szczegółowego przydziału czynności dla każdego pracownika, po uzgodnieniu z Dyrektorem GOSiR. Zakres czynności powinien być pracownikowi doręczony na piśmie, które potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 15

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2009 roku.data wytworzenia2015-01-13
data udostępnienia2015-01-13
sporządzone przezKaczmarek Marcin
opublikowane przezKaczmarek Marcin
ilość odwiedzin688
rejestr zmianzobacz »
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach, Polna 37, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107-947, fax: , gosir@komorniki.pl, www.gosirkomorniki.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasza jednostka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@